26 Oct 2012 – Lecture by HG Lal Govind Prabhu

Srimad Bhagavatam, Canto:09 Chapter:16 Text:29
visvamitrasya caivasan putra eka-satam nrpa
madhyamas tu madhucchanda madhucchandasa eva te

Download

07 Oct 2012 – Lecture by HG Lal Govind Prabhu

Srimad Bhagavatam, Canto:09 Chapter:15 Text:15
drptam ksatram bhuvo bharam abrahmanyam aninasat
rajas-tamo-vrtam ahan phalguny api krte ’mhasi

Download

11 Sep 2012 – Lecture by Lal Govind Prabhu

Srimad Bhagavatam, Canto:09 Chapter:14 Text:09
tyaja tyajasu dusprajñe mat-ksetrad ahitam paraih
naham tvam bhasmasat kuryam striyam santanike ’sati

Download

15 July 2012 – Lecture by Lal Govind Prabhu

Srimad Bhagavatam, Canto:09 Chapter:10 Text:15
kamam prayahi jahi visravaso ’vameham trailokya-ravanam avapnuhi vira patnim
badhnihi setum iha te yasaso vitatyai gayanti dig-vijayino yam upetya bhupah

Download

24 June 2012 – Sunday Feast Lecture by Lal Govind Prabhu

Sunday Feast Lecture

Download

Page 1 of 212